• www.associacioamic.cat
  • Amb la co·laboració de

    Amb la col·laboració de

Informe 2009

En el marc del Pacte Nacional per la Immigració i en compliment de les resolucions del 3r Congrés de la Immigració celebrat l’any 2007 a Salt, Girona.  AMIC-UGT ha portat a terme una sèrie d’actuacions l’objectiu de les quals és generar dinàmiques que afavoreixin la cultura de la diversitat a l’empresa. Tot procés d’entrada d’un nou treballador a l’empresa requereix d’actuacions específiques i eines que ajudin, tant a l’empresa com al treballador, a encarar la incorporació amb garanties. Aquest moment però, requereix una atenció especial quan parlem de la incorporació de treballadors d’origen estranger que, per raons molt diverses (desconeixement de la llengua, de l’entorn social, del territori, de la legislació, dels drets laborals, estereotips socials, etc) presenta unes dificultats específiques i majors.

Les empreses, actuen com a espai indispensable en procés d’integració de les persones nouvingudes, de com s’estableixin les relacions entre els treballadors i entre la empresa i els nous treballadors dependrà que es constitueixi una experiència més o menys positiva i enriquidora. Les empreses doncs poden contribuir a que els llocs de treball siguin més oberts a la diversitat introduint mecanismes per a la promoció de la multiculturalitat en la vida laboral diària.

Permetre als treballadors i treballadores d’altres cultures que celebrin les seves festes religioses, reconèixer les restriccions religioses en la dieta als restaurants d’empresa o que portin determinades peces de roba, així com la posada en valor dels elements positius de la existència de diferents cultures al si dels centres de treball, són algunes de les bones pràctiques que poden incidir molt favorablement en la millora del rendiment laboral i la productivitat.

Actuacions d’AMIC amb estreta col·laboració dels delegats i delegades de la UGT de Catalunya i amb el suport de la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya. 

Tenint en compte doncs la situació actual, i per tal de donar un enfoc positiu de la matèria que evites generar conflictes o recels al si de l’empresa, des d’AMIC-UGT hem cregut oportú iniciar aquesta tasca de sensibilització des de diferents perspectives i enfatitzant les accions destinades a fer un  diagnòstic de les possibilitats reals d’implementar accions c0ncretes en el si de l’empresa i sobretot aquelles dirigides a informar dels beneficis que aquesta gestió de la diversitat pot comportar. Un cop establertes aquestes premisses analitzarem quines han estat les actuacions principals i les percepcions recollides durant  tot el projecte.

ACTUACIONS REALITZADES

PROMOCIÓ DELS PLANS D’ACOLLIDA A L’EMPRESA

Una de les principals actuacions que s’han portat a terme des d’AMIC ha estat informar als delegats i delegades sindicals de que són els plans d’acollida a l’empresa i sobretot dels beneficis que aquests poden comportar tant per a tots i totes el treballadores, siguin estrangers o no, i sobretot per a l’organització i la productivitat de les empreses.

Per què un pla d’acollida a les empreses?

En el procés d’integració, les primeres etapes de l’estada d’un immigrant al país receptor tenen una importància cabdal. La informació que reben els immigrants i els primers contactes i intercanvis poden ser decisius pel seu desenvolupament posterior.

Doncs, conjuntament amb l’Administració, els diferents agents econòmics i socials són també agents d’acollida. La integració és una responsabilitat comuna en la qual intervenen moltes parts.

Atès que la immigració al nostre país s’ha caracteritzat per ser majoritàriament de caràcter laboral, el treball ocupa el lloc central en el conjunt de les relacions que estableixen els nouvinguts amb la societat receptora. L’empresa és on s’estableix el primer contacte amb la societat i també és el lloc on passarà més temps el treballador immigrant.

És per això que cal implementar mecanismes per afavorir la interculturalitat a l’empresa i promoure la comunicació entre les diferents cultures que la integren.

La feina és clau per potenciar la integració: és a l’empresa on es poden proporcionar als treballadors nouvinguts les eines necessàries per assolir un grau suficient d’autonomia, per accedir a béns i serveis i exercir els drets i deures en igualtat de condicions respecte a la població autòctona. A més a més, l’autosuficiència dels treballadors immigrants suposa un avantatge per la productivitat de l’empresa, i per tant, empresa, delegats sindicals i treballadors han de participar activament en la concepció i l’execució de programes d’integració al seu si.

El Pla d’acollida ha d’abordar-se com una qüestió complexa i ha de ser sinònim de qualitat laboral i social. En aquest sentit, la seva utilitat és doble ja que les actuacions vinculades al Pla faciliten la integració dels treballadors immigrants a la nostra societat, i també proporcionen a l’empresari eines per millorar la capacitat productiva dels treballadors.

Doncs, la promoció de la multiculturalitat entre la plantilla (aquest capital humà) reportarà a les organitzacions i als seus treballadors grans beneficis, a nivell econòmic, com a professionals, i també a nivell social, com a persones.

Com transmetem aquesta idea a l’empresa?

Òbviament no és fàcil parlar d’un concepte tan ampli i amb tant poca tradició a la majoria d’empreses catalanes. Així per a poder iniciar aquest projecte un element fonamental va ser sensibilitzar i implicar als representants dels treballadors i intentar trobar formules efectives de transmetre aquesta idea en el si de l’empresa.

Trobades amb delegats i delegades de la UGT de Catalunya:

Un primer pas va ser organitzar una sèrie de trobades a totes les Unions Territorials amb delegats i delegades sindicals i amb els Agents de la Xarxa Sindical per a la Igualtat (XASI). En aquestes trobades es va traslladar als participants les diferents teories de la gestió de la diversitat cultural existents i se’ls preguntà quines eines creien indispensables per a poder portar a terme un projecte d’aquestes característiques a les seves empreses. Les principals necessitats detectades foren:ç

  • La necessitat de formar als delegats i delegades en matèria de gestió de la diversitat cultural.
  • Comptar amb materials de suport per realitzar tasques de promoció en el si de l’empresa.
  • Sensibilització i informació en referència a la diversitat cultural en el si de l’empresa i del sindicat.
  • Implicació dels treballadors i treballadores d’origen estranger en l’activitat sindical en el si de l’empresa.

En resposta a aquestes necessitats AMIC va emprendre les següents accions:

1. Disseny i edició de materials de suport

 Concretament parlem de:

– La Guia d’acollida a l’empresa i la promoció de la cultura de la diversitat.

Aquesta guia esta pensada per a facilitar als representants dels treballadors d’una forma clara i pràctica tot un seguit d’actuacions adreçades a procurar una gestió de la diversitat en el si de l’empresa però sobretot a instaurar plans d’acollida en el si de les mateixes.

La guia s’estructura en tres parts. Abans, però, hi trobem una aproximació a la Immigració a Espanya i Catalunya amb dades d’interès sobre la representació de la població estrangera en molts nivells de la nostra vida.

La primera part, sobre la necessitat d’una cultura de la diversitat a l’empresa, repassa una mica el marc teòric de la proposta que fem des d’AMIC-UGT de Catalunya per la promoció de la multiculturalitat a l’empresa, fent menció especial als problemes que es troben els treballadors i treballadores immigrants i els avantatges que es poden aconseguir amb la implantació del pla d’acollida.

La segona part, descriu l’itinerari per a la implantació del pla d’acollida a l’empresa, passant per l’explicació de les accions de la fase de la implantació, fins al període de consolidació i autonomia. Tot i que aquestes accions són sobretot a petita escala i amb objectius concrets, constitueixen la millor eina per promocionar una cultura de la diversitat en el si de l’empresa i, fomentar les bones pràctiques en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació.  

La tercera part, sobre aspectes a tenir en comte per promoure aspectes a tenir en compte per promoure la cultura de la diversitat, repassa els mecanismes que s’han de treballar per afavorir la plena integració del treballadors o la treballadora immigrant. El coneixement de la llengua autòctona, la prevenció  dels riscos laborals, la religió, l’habitatge i l’escolarització dels fills, són aspectes bàsics que s’han de tenir en compte a l’hora de fer plans d’acollida.

– Sensibilització, informació i formació en matèria d’acollida a les empreses.

Durant tot l’any 2009 AMIC ha realitzat tot un seguit d’actuacions per a sensibilitzar a les empreses, als delegats i delegades sindicals i a la societat en general del la necessitat de promocionar una cultura de la diversitat en el si de l’empresa, tasca portada a terme principalment mitjançant la col·laboració amb diversos mitjans de comunicació. Entre d’altres hem col·laborat amb: – La revista del delegat de la UGT de Catalunya.- La revista de l’afiliat de la UGT de Catalunya.. Canal UGT- Revista Mà. – Radio 4.- Radio Hospitalet. – Esplugues TV. – Radio SER Barcelona.Una altra de les accions portades a terme ha estat la realització de diversos tallers formatius a delegats i delegades sindicals entorn a la gestió de la diversitat cultural, formació que també s’ha portat a terme amb diversos agents per a la igualtat de la XASI, a organitzadors sindicals i alguns responsable d’igualtat de les Federacions de la UGT de Catalunya. 

 – Celebració de la jornada de l’acollida a l’empresa i la promoció de la cultura de diversitat.

Coincidint amb el dia internacional del migrant celebrat el passat 18 de desembre, AMIC, amb el suport de la Secretària per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya va celebrar una jornada titulada “Acollida a l’empresa i la promoció de la cultura de la diversitat”. La jornada va ser una gran oportunitat per exposar les actuacions que des d’AMIC, amb la col·laboració dels delegats i delegades de la UGT de Catalunya, hem portat a terme per a la implantació d’una cultura de la diversitat en el si de l’empresa, una cultura compromesa amb la no discriminació i la igualtat de tracte.

Les intervencions dels ponents, professionals en la matèria tant del món acadèmic com sindical i empresarial, va permetre als assistents tenir un coneixement més ampli tan de les eines disponibles per a implantar plans d’acollida a les empreses com de les bases per a generar un debat interessant i constructiu en torn a la matèria. Des de la perspectiva teòrica, la ponència del Dr, Àlex Seglers Gómez-Quintero, professor de dret de la UAB sobre Multiculturalisme i dicriminació religiosa en les relacions laborals es va centrar en la comparació entre el Canadà i Espanya en el tractament de la diversitat cultural a l’empresa, ponència que va permetre als assistents situar el nostre país en el panorama internacional en quan a la promoció de la multiculturalitat. A continuació, la Sociòloga, Olga Jubany, especialista en les àrees d’exclusió i cohesió social de la Universitat de Barcelona, va explicar els nous reptes i les noves propostes que s’estan plantejant al Consell de Relacions Laborals a través de l’informe que s’està duent a terme en la matèria.

Pel que fa al món empresarial, l’aportació dels representants de les empreses SADA p.a Catalunya del sector Agroalimentari de la província de Lleida i, la de Interpartner Assístanse Espanya del sector de servei de la ciutat de Barcelona, van oferir als participants i altres representants d’empreses assistents a la jornada, exemples pràctics de les bones pràctiques en la promoció de la cultura de la diversitat. Aquestes empreses han desenvolupat eines per a la promoció de la multiculturalitat, així com adaptacions culturals i/o religioses en el lloc de treball i un fort element d’antidiscriminació.

Entrevista, Oriol Amorós, Secretari per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya

El passat mes de juny finalment el govern Català va aprovar el projecte de llei de les persones immigrades i retornades a Catalunya, llei pionera en l’Estat Espanyol que tindrà com a principal objectiu  contribuir a fer efectius els principis d’igualtat i de cohesió social. Concretament l’article 16 d’aquest projecte de llei estableix la participació de les empreses i d’altres entitats en aquest procés d’acollida. Participació que està articulada en base la voluntarietat de les empreses.

1. Quin paper creu vostè que han de jugar els sindicats i entitats en aquest procés d’acollida?

Els sindicats de Catalunya han estat pioners en l’acollida de les treballadores i els treballadors estrangers. Enlloc de la defensa corporativa dels seus afiliats i afiliades han optat per un sindicalisme de classe, és a dir, per incorporar les persones nouvingudes com a classe treballadora, assolint més de 20.000 afiliats estrangers i més de 2.000 representants sindicals estrangers entre tots els sindicats. Així com l’acollida al territori ha de ser liderada per les institucions més properes a la ciutadania, els ajuntaments i consells comarcals, alguns dels serveis d’aquesta acollida i, sobretot, l’acollida als centres de treball ha de ser gestionada per entitats i sindicats.

 

2. Creu vostè que, amb l’elevat nivell de voluntarietat que preveu la llei, i tot tenint en compte la situació del mercat de treball actual, aquesta lleitindrà un efecte real en les empreses catalanes?  Quines mesures tenen previstes emprendre des de l’Administració per promoure que les empreses catalanes estableixin accions d’acollida?

Les polítiques d’immigració han de ser consensuades, hem d’avançar amb el màxim d’acord polític i amb el màxim de concertació social. És clar que, personalment, voldria anar més enllà. Però entenc perfectament que avui el punt de trobada, quan parlem de gestió de la diversitat als centres de treball, és l’incentiu i la voluntarietat. Com ha passat en l’àmbit de la igualtat de gènere, en què fa 10 anys es va començar des de l’incentiu i avui ja és Llei. Les primeres accions han estat i seran el foment de bones pràctiques, afavorir convenis laborals que facilitin una bona gestió de la diversitat i, a partir d’aquestes bones pràctiques, caldrà anar estenent els models.

 

3. L’apartat 5 d’aquest article estableix que les Administracions Públiques, a l’hora d’establir els plecs de clàusules administratives particulars, podran introduir clàusules de preferència en l’adjudicació a aquelles empreses que compleixin aquest article. Com creu vostè que es podria fer un seguiment de l’aplicabilitat d’aquesta mesura?

Aquesta és una de les mesures de foment i incentius que preveiem desenvolupar, precisament per afavorir que les empreses es creguin l’acollida a l’entorn laboral i promoguin actuacions en aquest sentit. Perquè les Administracions públiques, en general, tinguin en compte aquestes millores a l’hora d’adjudicar contractes, concursos o concessions cal un treball interadministratiu i interdepartamental que des de la Secretaria per a la Immigració ens comprometem a fer, perquè tots els actors implicats ho tinguin clar i sobre la taula abans de decidir. Per això tenim ja plataformes de treball coordinat com la Comissió Interdepartamental d’Immigració de la Generalitat de Catalunya, on s’agrupen tots els departaments del Govern que gestionen d’una manera o a altra el fet migratori, la Taula de Ciutadania i Immigració on compartim estratègies i debats amb els principals agents socioeconòmics o el grup de treball Govern – món local especialitzat en immigració, plenament operatiu i que ens permet una relació més fluïda i bidireccional amb els ens locals. Com veu és una tasca compartida, que liderarem des del Departament d’Acció Social i Ciutadania, però que requereix el compromís i el treball de tots els actors implicats.

<!–[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false CA X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–> <!–[endif]–>

L’acollida ha de ser una responsabilitat compartida, també per al món empresarial.

Valorem positivament la introducció d’aquest article al projecte de llei però creiem que no recull el principi de corresponsabilitat i deixa en mans de la voluntat de les empreses establir mesures qüestió que a la pràctica suposarà, en la majoria dels casos, la inaplicació del mateix. Entenem que no es poden imposar determinades mesures, sobretot tenint en compte la situació econòmica actual, però si creiem que s’ha d’anar un pas més enllà i potenciar de forma activa que les empreses també s’impliquin en el procés d’acollida dels seus treballadors i treballadores.

Celebrem que en aquest article hi hagi una menció específica a la representació dels treballadors però no és suficient la feina que podem realitzar des de les organitzacions sindicals si no hi ha un impuls públic concret.

Així creiem que s’ha d’implicar plenament a les empreses en aquest procés de primera acollida mitjançant l’establiment d’un sistema de suport per a les PIMES que apliquin les mesures establertes o elaborin plans d’acollida a l’empresa i imposar unes mesures mínimes d’acollida a les grans empreses.

LLEGIR L’ARTICLE COMPLET

LA JORNADA

Moltes vegades, empresa i sindicats es troben amb la responsabilitat de donar resposta als possibles conflictes que la coexistència de persones d’origen cultural diferent poden generar.

És per això que considerem necessari tractar aquestes realitats en les nostres empreses, mitjançant la elaboració de plans d’acollida i la promoció de la cultura de la diversitat.

AMIC 18 de desembre

Veure el cartell                             Veure el progama

 

PROGRAMA

9.30 Obertura i entrega de material
10.00 a 10.30h InauguracióOriol Amorós, Secretari per la Immigració de la Generalitat de CatalunyaCamil Ros, Secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya
10.30 a 11.00h Ponència “Multiculturalisme i discriminació religiosa en les relacions laborls. Del Canadà a Espanya.”A càrrec de l’Alex Seglers
11.00 a 11.30h Ponència“Nous reptes i noves respostes en la gestió de la diversitat cultural a les empreses de Catalunya”A càrrec de la Olga Jubany Baucells
11.30 a 11.50h Bones pràctiques en la promoció de la cultura de la diversitat a l’empresaSADA p.a CATALUNYA, S.AInterpartner Assistanse España
12.00 12.20 Debat
12.30 CloendaRaquel Gil, Presidenta d’AMIC i Secretària d’Igualtat i Polítiques Socials de la UGT de Catalunya

PONENTS

Alex Seglers Gómez-Quintero

És Doctor en Dret i Professor Agregat de Dret Eclesiàstic (UAB)

Ha fet estades de recerca a Canadà, Itàlia i França, per analitzar les relacions entre les esglèsies i els estats, és autor de llibres com Musulmans a Catalunya (2004), La laicidad y sus matices (2005), i Autogovern i fet religiós (2000)

Olga Jubany Baucells

És llicenciada en Sociologia UB, Post Grau en Drets Humans Internacionals. Directora del Departament de Projectes Internacionals. Membre del Grup de Recerca en Exclusió i Control Socials, Responsable de Projectes Europeus (GRECS)

És autora de llibres com Gènere i racisme, Més enllà de la doble discriminació (2008). Integració dels immigrants qualificats als mercat laboral de Catalunya i a Europa

CONVIDATS

 

Oriol Amorós

Secretaria per la Immigració de la Generalitat de Catalunya

 

 

Camil Ros,

Secretaria de Política Sindical de la UGT de Catalunya