• www.associacioamic.cat
  • Amb la co·laboració de

    Amb la col·laboració de

Bones pràctiques

L’acollida ha de ser una responsabilitat compartida, també per al món empresarial

El 28 d’abril de 2010 el Parlament català va aprovar la Llei de d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya. La previsió és que les seves disposicions s’apliquin de forma progressiva, de manera que el 2015 estigui completament desplegada.

Tot el text està informat pel principi de responsabilitat compartida: de les Administracions Públiques, de la societat d’acollida, de les persones immigrades, de les entitats, etc.  També per al món de l’empresa i altres organitzacions.

Les empreses catalanes han estat molt rellevants a l’hora de moldejar els fluxos migratoris mitjançant les seves polítiques de recursos humans. Clar està que la situació dels països d’origen és la principal causa dels fluxos migratoris però no podem oblidar que durant molts anys els model productiu basat amb la contractació en origen mà d’obra barata i poc qualificada ha tingut un impacte en els mateixos.

Des d’aquest punt de vista entenem que no és baladí parlar de quina responsabilitat han de tenir les empreses als processos d’acollida i també d’integració.

La llei, concretament el seu article 16, recull una sèrie de regulacions que són de gran interès, article que pot servir com a base per a la negociació en el si de l’empresa.

Concretament l’article en la seva redacció estipula:

Article 16

Mesures de les empreses i d’altres organitzacions

1.- L’Administració de la Generalitat, per a fer efectiu el principi d’igualtat, ha de promoure l’establiment de mesures de no-discriminació en relació als immigrants i retornats per part de les empreses i altres organitzacions.

2.-Les mesures de no discriminació i acció positiva s’han d’adoptar amb la participació dels representats legals dels treballadors i han d’abastar tant l’accés al lloc de treball com al establiment de les condicions de treball, àduc en el treball temporer o de campanya, en el marc de la legislació laboral aplicable.

3.- Les mesures a que fa referència el apartat 2 poden consistir a:

a) Impulsar accions pròpies del servei de primera acollida durant la jornada laboral.

b) Impulsar programas de gestió de la diversitat, amb l’objectiu d’adaptarse als canvis culturals i organitzatius que pot generar la presència de treballadors immigrants, apàtrides o retornats. En aquest sentit, els objectius i les accions establertes pels programes s’han de derigir també els delegats sindicals, els gestors dels recursos humans, els quadres i al  personal directiu i, en general, a tots els treballadors.

c) Adoptar mesures econòmiques, comercials, laborals, assistencials o similars, dirigides a promoure condicions d’igualtat entre tots els treballadors, sigui quina sigui llur nacionalitat, en el si de cada empresa o entitat i en llur entorn social.

4. Les mesures s’han d’oferir en igualtat de condicions, sigui quina sigui la nacionalitat del destinatari o destinatària.

5. Els convenis col·lectius de treball i els pactes d’empresa poden contenir clàusules orientades a impulsar les mesures que estableix aquest article.

6. L’Administració de la Generalitat i els ens locals poden concertar amb les empreses, les entitats i els agents socials les mesures que estableix aquest article i incentivar-los econòmicament, especialment si impulsen les mesures durant la jornada laboral.

7. Els òrgans de contractació de les administracions públiques poden establir en els plecs de clàusules administratives particulars el caràcter preferent en l’adjudicació dels contractes de les proposicions presentades per entitats que, en el moment de l’acreditació de la solvència técnica o professional, compleixen alguna de les disposicions dels apartats anteriors, sempre que les dites proposicions igualin les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius que serveixen de base a l’adjudicació.

8. Als efectes del que disposa l’article 102 de la Llei de l’Estat 30/2007, del 30 d’octobre, de contractes del sector públic, el cumpliment per part de l’empresa o organització adjudicatària de les mesures de no-discriminació i d’acció positiva incloses en la seva proposició és una condició especial d’execusió.”

Valorem positivament la introducció d’aquest article a la llei però creiem que  deixa en mans de la voluntat de les empreses establir mesures qüestió que a la pràctica suposarà, en la majoria dels casos, la inaplicació del mateix. Entenem que no es poden imposar determinades mesures, sobretot tenint en compte la situació econòmica actual, però si creiem que s’ha d’anar un pas més enllà i potenciar de forma activa que les empreses s’impliquin en el procés d’acollida dels seus treballadors i treballadores.

Celebrem que en aquest article hi hagi una menció específica a la representació dels treballadors però no és suficient la feina que podem realitzar des de les organitzacions sindicals si no hi ha un impuls públic concret.

 

 

A continuació trobareu alguns exemples que  AMIC-UGT ha impulsat en el si d’algunes empreses catalanes:

Experiència: Foment de la mobilitat 

Organització: Interpartner Assistance España [1] 

Mesura: Assignacions a projectes internacionals per tal que els empleats tinguin una visió més oberta i coneguin diferents cultures.

Descripció de l’empresa

Sector: assegurances

Plantilla: més de 6.000 persones

Descripció de l’activitat

Empresa amb pluralitat de nacionalitats, religions i llengües, que entén la diversitat com element de millora de la competitivitat. Així el multilingüisme es concep com un actiu de l’organització. El coneixement d’idiomes dels treballadors i treballadores els possibilita fer una atenció de qualitat als assegurats/assegurades. També s’apliquen principis d’igualtat en la promoció i l’accés a la formació, que es garanteix per a tota la plantilla indistintament del seu origen, per a poder seguir mantenint estàndards competitius propis d’una multinacional.

En la mateixa línia, l’empresa promou la possibilitat d’anar a treballar a l’estranger com a part del desenvolupament professional de la plantilla. Per això, fomenten l’intercanvi de professionals entre oficines, per donar suport a diferents projectes que es duen a terme.

S’ha generat una cultura d’acceptació de la multiculturalitat i es donen exemples com els següents:

Una empleada sol·licita un espai per poder pregar durant les hores de treball, per la qual cosa el seu cap immediat parla amb l’àrea de recursos humans i l’hi concedeixen.

.Quan arriben els lots de Nadal, els empleats i les empleades es redistribueixen el contingut en funció de les seves creences.

 

Experiència: Acollida de noves incorporacions a la plantilla 

Organització: SADA p.a CATALUNYA, S.A [2] 

Mesura: Procés estandarditzat d’acollida en el moment de la incorporació del treballador o la treballadora a l’empresa.

Descripció de l’empresa:

Sector: producció d’aliments

Plantilla: 400 persones

Descripció de les activitats:

A l’empresa s’ha desenvolupat un procés d’acollida que consisteix en una entrevista inicial amb una treballadora social que realitza la funció d’agent d’acollida i en el lliurament d’un manual d’acollida que inclou:

• Què fa l’empresa i com s’organitza.

• Guia de bones pràctiques.

• Codi de prevenció de l’assetjament.

• Codi de conducta ètica.

• Instruccions de seguretat i prevenció de riscos laborals (PRL).

• Guia de qualitat.

Al cap de tres mesos de la incorporació, es fa una entrevista amb el gerent per valorar la marxa del procés.

La funció de la treballadora social és vetllar pels aspectes següents:

  • Que la persona assoleix un nivell de vida estable
  • Que, si s’escau, procedeix a tramitar el reagrupament dels seus familiars
  • Que s’adapta al seu nou entorn professional
  • Que, si s’escau, s’ofereixen solucions a les seves necessitats familiars i personals : escola per als seus fills/filles, habitatge digne, etc.

 

Una resposta

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: